APNIP долбоору Бүткүл Дүйнөлүк эне сүтү менен багуу жумалыгына карата ѳткѳрүлгѳн иш-чаралардын жыйынтыктары

Бүткүл Дүйнөлүк эне сүтү менен багуу жумалыгына карата кароо-сынак түрүндөгү дагы бир иш–чара Ысык-Кѳл облусунун Жети-Ѳгүз районунун Оргочор айылында өттү.
Ѳткѳрүлгѳн иш-чаранын жүрүшүн тѳмѳнкү видео тасмадан кѳрѳ аласыздар.
#APNIP #GAFSP #WB #БүткүлДүйнөлүкэнесүтүмененбагуужумалыгы #ЫсыкКѳлЖетиѲгүзОргочорайылы

0Shares